Inschrijven als combinatie

Inschrijven als combinatie

Twee of meer ondernemers kunnen ervoor kiezen om als combinatie in te schrijven. Wanneer de opdracht aan een combinatie wordt gegund, dan worden alle ondernemingen van de combinatie een contractspartij. De hoofdregel is dat deze ondernemingen allen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst.

Penvoerder

Vaak zal één partij orden aangewezen als penvoerder. Vanuit het account van dit bedrijf zal op het aanbestedingsplatform de inschrijving plaatsvinden.

UEA

Een ondernemer die deelneemt aan een combinatie, moet dit in Deel II A van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) bij ‘Wijze van deelneming’ aangeven. Elke onderneming moet zelfstandig een Uniform Europees Aanbestedingsdocument invullen en (indien vereist) ondertekenen.

Combinatievorming: de hoofdregel en de uitzondering

Voor combinaties gelden doorgaans dezelfde geschiktheidseisen als voor zelfstandige ondernemers om aan de geschiktheidseisen te voldoen. De hoofdregel is dat leden van een combinatie hun draagkracht bij elkaar mogen optellen. Het komt in de praktijk af en toe voor dat aanbesteder zwaardere eisen stelt aan de combinatie, bijvoorbeeld dat beide bedrijven een ISO-certificaat dienen te bezitten. Óf dat referentieopdrachten niet bij elkaar mogen worden opgeteld.

Bezwaar

Indien u bezwaar heeft tegen een beperking op een combinatievorming, dan kunt u in de Nota van Inlichtingen vragen om deze beperking af te zwakken. Beargumenteer waarom het volgens u disproportioneel is om de zwaardere eisen te stellen aan een combinatie. Indien de aanbesteder uw verzoek afwijst, dan kunt u een formele klacht indienen of een gerechtelijke procedure starten.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.