Gunningsbeslissing

Gunningsbeslissing

Een aanbesteder moet in de gunningsbeslissing alle relevante redenen voor de beslissing benoemen.  Het gaat daarbij in ieder geval om de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijving. Anders gezegd: de aanbesteder dient bij de gunningsbeslissing mee te delen om welke redenen een bepaalde ondernemer gekozen is en om welke redenen de overige ondernemers niet gekozen zijn.

Relevante redenen kunnen onder andere de volgende elementen omvatten: 1. bekendmaking van de eindscores van zowel de afgewezen inschrijver als van de geselecteerde ondernemer, 2. de scores van de afgewezen inschrijver op specifieke kenmerken en 3. de reden waarom op dat specifieke kenmerk eventueel niet de maximale score is toegekend verduidelijking van de toepassing van de gehanteerde criteria bij gunning volgens het criterium BPKV.

Bij gebruik van BPKV ligt het voor de hand dat de scores en relatieve positie ten opzichte van de winnaar worden meegezonden als onderbouwing van de gunningsbeslissing. De motivatie van de afwijzing dient de afgewezen inschrijver voldoende houvast te geven om te kunnen beoordelen of het aanhangig maken van een juridische procedure zinvol is.

Let op: de bovengenoemde motiveringsplicht kun je analoog toepassen op meervoudige onderhandse aanbestedingen.

Niet voldoen aan motiveringsplicht: Als een aanbesteder nalaat om relevante redenen mee te zenden, dan voldoet de gunningsbeslissing niet aan de gestelde eisen. De opschortende termijn begint in dat geval niet te lopen. Ook na de bezwaarperiode van 20 dagen kunt je bezwaar indienen.

Het staat een aanbesteder vrij om niet te gunnen. De aanbesteder is wel verplicht om deze intrekkingsbeslissing deugdelijk motiveren. Een reden hiervoor kan zijn is dat er te weinig inschrijvingen zijn.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.