Geschiktheidseisen en selectiecriteria

Geschiktheidseisen en selectiecriteria

Een aanbesteder stelt in veel aanbestedingen geschiktheidseisen. Geschiktheidseisen zijn objectievea criteria die een aanbesteder stelt, met als doel om alleen geschikt geachte bedrijven toe te laten tot de aanbestedingsprocedure. De geschiktheidseisen dienen in redelijke verhouding tot de opdracht te staan. Er zijn drie soorten geschiktheidseisen:

 • eisen aangaande technische en beroepsbekwaamheid
 • eisen aangaande financiële en economische draagkracht
 • eisen inzake de beroepsbevoegdheid

Eisen aan technische en beroepsbekwaamheid

Een aanbesteder kan een bedrijf verplichten om aan te tonen dat zij over voldoende technische bekwaamheden beschikt om de huidige aanbesteding uit te voeren. Deze technische bekwaamheden toon je in de praktijk vaak aan via ‘kerncompetenties’. Een aanbesteder kan één of meer kerncompetenties verlangen. In de praktijk betekent dit dat je een referentieopdracht dient te overleggen die voldoet aan de gestelde kerncompetentie. Er mag slechts één referentie per kerncompetentie worden gevraagd door de aanbesteder. De waarde van de referentie is gemaximaliseerd tot 60% van de geraamde waarde van de opdracht.

Ook andere bewijsmiddelen kunnen uw technische of beroepsbekwaamheid aantonen. De website van PIANOo geeft het volgende voorbeelden:

 • Referenties worden gevraagd voor de kerncompetenties (competenties die van essentieel belang zijn voor de specifieke opdracht).
 • Overzicht van personeel. Men kan vragen naar een overzicht van het opleidingsniveau of een overzicht van het totaal aantal personeelsleden en de personeelsleden die de opdracht uitvoeren. Cv’s kunnen in dit stadium ook gevraagd worden maar dan kunnen ze niet meer gevraagd worden als gunningscriterium. Indien wordt gevraagd naar de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting, dan kan de gemiddelde personeelsbezetting van de afgelopen 3 jaar worden gevraagd.
 • Technische uitrusting. Dit is van belang indien de leverancier gebruik gaat maken van bepaalde hulpmiddelen, technieken, materialen enzovoort Een overzicht van deze hulpmiddelen, toegespitst op het onderwerp van de aanbesteding laat zien dat de leverancier de aard van de opdracht begrijpt.
 • Monsters en dergelijke. Bij leveringen van producten kunnen monsters, beschrijvingen en foto’s gevraagd worden.
 • Vermelding van systemen voor het beheer van de toeleveringsketen en de traceersystemen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om systemen die de hoofdaannemer in staat stellen om overzicht te houden op de gehele keten van onderaannemers of waarmee hij de status van bestellingen kan volgen.
 • Onderwijs- en beroepskwalificaties. Dit kan worden verlangd van de dienstverlener, de aannemer of van het leidinggevend personeel van de onderneming. Deze kwalificaties mogen alleen gevraagd worden indien dit subject niet als gunningscriterium wordt toegepast.
 • Maatregelen met betrekking tot milieubeheer. Een verklaring over de te nemen maatregelen dient de marktpartij te kunnen overleggen.
 • Outillage, materieel en de technische uitrusting. Er kan van marktpartijen een verklaring worden gevraagd welk materiaal zij zal inzetten in het kader van de opdracht.

Eisen aan economische en financiële draagkracht

Een aanbestedende dienst kan ten aanzien van dit onderdeel bewijsmiddelen eisen. Voorbeelden zijn: een passende bankverklaring, een verzekeringsbewijs tegen beroepsrisico’s, (uittreksels uit) jaarrekeningen, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een omzetverklaring van een specifieke bedrijfsactiviteit (over de ten hoogste de laatste 3 boekjaren)

Eisen inzake beroepsbevoegdheid

Soms moet een inschrijver aantonen dat zij op basis van nationale wetgeving bevoegd is om bepaalde activiteiten te verrichten. Te denken valt aan een certificaat omtrent asbestverwijdering, een BIG-registratie (gezondheidszorg) of een tableau-inschrijving (advocatuur).

Bij een Europees openbare procedure vindt er geen nadere selectie plaats. Indien u voldoet aan de geschiktheidseisen bent u gerechtigd om een inschrijving te doen.

Selectiecriteria

Bij een niet-openbare procedure, de concurrentiegerichte dialoog, de mededingingsprocedure met onderhandeling, het innovatiepartnerschap en de raamovereenkomst ligt dit anders. Wanneer u voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen, dan hangt het van de voorgeschreven methode of u wordt toegelaten tot de inschrijffase.

Er zijn voor een aanbesteder drie verschillende methodes om het aantal ondernemingen terug te brengen.

1. De minimumeisprocedure: alle geschikt geachte bedrijven worden uitgenodigd, tenzij een lotingsprocedure is voorgeschreven die het aantal gegadigden verlaagt.

2. De rangordeprocedure: op basis van een puntensysteem selecteert de aanbesteder de bedrijven die op objectieve criteria het meest geschikt worden geacht.

3. De nadere selectieprocedure: alle bedrijven die voldoen aan de minimale geschiktheidseisen worden geselecteerd, waarbij nadere selectie plaatsvindt op basis van objectieve criteria door middel van een puntensysteem.

Zie ook: https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart/technische-beroepsbekwaamheid

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.