Bezwaar maken

Bezwaar maken

Indien u het oneens bent met de gunningsbeslissing, dan zijn er verschillende wegen mogelijk. U kunt klagen bij de aanbesteder (met verzoek tot aanpassing van de gunningsbeslissing) en bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Om de gunningsbeslissing gerechtelijk aan te vechten wendt u zich tot de voorzieningenrechter.

Bezwaar maken bij aanbesteder

Het is verstandig om uw klacht eerst te zenden naar de aanbesteder. Doe dit bij voorkeur schriftelijk en via e-mail. Benoem uw argumenten voor een aanpassing van de gunningsbeslissing. Benoem tevens welke actie u verlangt van de aanbesteder, en noem een uiterste reactietermijn (bijvoorbeeld tien dagen). Verzoek tevens of de aanbesteder de opschortende termijn opschort.

Een aanbesteder kan besluiten om de gunningsbeslissing in te trekken, om vervolgens een nieuwe gunningsbeslissing te nemen.

Commissie van Aanbestedingsexperts

Wanneer uw klacht door de aanbesteder niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts. Zij toetst uw klacht inhoudelijk en uitvoerig. De uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft geen invloed op de juridische geldigheid van de genomen gunningsbeslissing. Een positieve uitspraak levert u dus niet alsnog de opdracht op.

Gunningsbeslissing

In de aanbestedingsstukken en de gunningsbeslissing staat vaak een opschortende termijn benoemt. Deze periode is bij Europese aanbestedingen minimaal 20 dagen. Binnen deze 20 dagen kun je een juridische procedure starten. U dient hiervoor een advocaat in te schakelen. Schakel deze tijdig in, aangezien deze ook voorbereidingstijd nodig heeft om acties te ondernemen. Zolang de zaak aanhangig is bij de voorzieningenrechter kan de aanbesteder niet overgaan tot gunning.

Aanbesteder wint vaak

Een aanbesteder wint relatief vaak rechtszaken. De afgelopen jaren wint de aanbesteder ongeveer 75% van de rechtszaken. Je hebt sterke argumenten nodig om de gunningsbeslissing met succes aan te vechten.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.